foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


012/7662-132
osilrpd@gmail.com
Контактирајте нас

ОШ "Иво Лола Рибар"

Велико Градиште

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2015/16.

школа-вас-поз1-580x333

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

pobednici-285x300

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015.

zbirke

matkova-pravila

ЛЕПО ПОНАШАЊЕ НЕ СМЕ БИТИ КАЗНА, ОНО ЈЕ УВЕК ПРИМЕР ЗА СВЕ

 

На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 43. Закона о основама система образовања и васпитања („Службенигласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, удаљем тексту: Закон) и члана 157. Статута Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште, Школски одбор је на својој XXIX седници одржаној дана 23.12.2013.године, донео

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

„ИВО ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилима уређују се понашање ученика, запослених,родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица у Основној школи „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште.

Члан 2.

У школисе негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим понашањем и радом доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

Члан 3.

Лични подаци о ученику, односно запосленом уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом. Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу са посебним законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.

II Забрана дискриминације, насиља

и страначког организовања

Члан 4.

У школису забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Члан 5.

У школије забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог јесте насиље, односно злостављање.

Физичко насиље представља физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Социјално насиље представља искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално насиље, експлоатацију ученика, електроноско насиље и др.

Члан 6.

Забрањен је сваки облик насиља и злостављања у школи, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог над наставником, стручним сарадником и другим запосленим.

У школиније дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење школског простора у те сврхе.

Члан 7.

            Поступање у школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интревентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности.

III Понашање ученика

Члан 8.

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време администрацијешколе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Члан 9.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Правила понашања ученика

Члан 10.

            Ученици су дужни да поштују следећа правила понашања:

УЛАЗ И ИЗЛАЗ УЧЕНИКА ИЗ ШКОЛЕ

1.Ради уласка у школу и изласка из школе ученици користе искључиво главна улазна врата у матичној школи, односно улазна врата која постоје у издвојеним одељењима школе.Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду:

А) Ученици долазе у школу најкасније петминута пре почетка првог часа и то: ученици који похађају наставу пре подне долазе у школу у најкасније у 7:55часова, а настава почиње у осамчасова. Ученици који похађају наставу у поподневној смени долазе у школу у најкасније и 12:25часова, а настава почиње у 12:30часова;

Б) ученици чекају време предвиђено за улазак у школу у школском дворишту или у холу школе, у зависности од временских прилика;

В) по уласку у школску заграду ученици у реду одлазе до својих учионица, седају на своја места и припремају се за почетак часа, те уколико се час одржава у спортској хали или некој другој просторији ученици долазе испред просторије у којој ће се одржати час и тамо чекају наставника;

Г) ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одлазиу учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења. Наконјављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу наставника ученик одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале ученике, већ ће се одмах укључити у праћење наставе, а уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику;

Д) редар у одељењу, долази у школу 15минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана;

Е) по завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.Приликом одласка из школе ученици односе све своје ствари.

   ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

               1.Ученици су дужни да поштују време малих и великих одмора утврђено распоредом звоњења које подразумева следећа правила понашања:

А) за време малих одмора који су организовани између часова и који трају по 5 минута, ученици не смеју напуштати школску зграду, те да уколико то морају учинити о томе морају претходно добити дозволу од свог наставника или дежурног наставника;

Б) за време великих одмора којих у матичној школи има два у преподневној смени (први између првог и другог часа у трајању од 20 минута и други одмор између другог и трећег часа у трајању од 15 минута), ученици напуштају своје учионице у којима могу остати само редари. За то време бораве у трпезарији (уколико користе школску ужину), поштујући при том распоред поделе оброка који је школа утврдила, односно ван школског дворишта ако не користе школску ужину, те да се врате у школу најмање 5 минута пре почетка часа, изузетно у холу школе када временске прилике не дозвољавају боравак ученика у школском дворишту;

В) ученици нижих разреда не смеју напустити школско двориште за време великог одмора без знања, дежурног или свог учитеља нити без пратње некога од одраслих;

Г) у другој смени као и у издвојеним одељењима школе ученици имају један „велики одмор“ који траје 30 минута и организован је између другог и трећег часа. За време тог одмора ученици матичне школе бораве у школској трпезарији, уколико користе школску ужину, односно школском дворишту или холу школе, ако не користе школску ужину. Ученици издвојених одељења школе за време великог одмора бораве у учиници или школском дворишту из којег не смеју изаћи без знања учитеља нити без пратње одраслих;

Д) за време одмора ученици морају да се понашају пристојно и дисциплиновано, чувају школски инвентар, нарочито санитарне просторије које треба да користе у сврху за коју су намењене, односно не смеју писати по зидовима, фасади и другим површинама које нису намењене тој сврси;

Е) у матичној школи ученици не би требало да пролазе ходником поред зборнице већ да користе други део ходника (поред учионица) ради одласка у одређене учионице, нити да улазе у зборницу.

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ПОДЕЛЕ ОБРОКА У ШКОЛСКОЈ ТРПЕЗАРИЈИ

 

1.за време поделе оброка у школској трпезарији ученици су дужни да се придржавају термина који је за њихов разред одређен за поделу оброка: први или други одмор у преподневној смени, распоред седења у трпезарији који је направљен по одељењима:

А) да пристојно и у реду узимају храну, исту не просипају и бацају по поду, не уносе у трпезарију храну који су купили или донели од куће;

Б)ученици са сметњама у развоју могу да обедују у својим учионицима, уколико то процени одељењски старешина;

В) ученици у издвојеним одељењима школе обедују у учионицама.

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У УЧИОНИЦИ

 

1.за време боравка у учиници за време наставе и за време малих одмора ученици су дужни да чувају школски инвентар и имовину и да се понашају дисциплиновано:

А) у току трајања наставе и других облика образовно-васпитног рада ученици морају да се    понашају дисциплиновано: да не галаме; конзумирају храну (семенке и разне врсте           грицкалица) и напитке; не уништавају и оштећују школску имовну (пишу по клупама,           столицама, вратима, намештају,шутирају их, или на било који начин оштећују...);

Б)да се изражавају пристојно, да у вербалној или невербалној комуникацији не користе вулгарности;

В)да се наставнику и осталим запосленим обраћају са дужним поштовањем, персирањем;

Г)да за врме часова наставе и других облика образовно-васпитног рада дужни су да одложе мобилне телефоне на места која су за то предвиђена.;

Е)до краја часа ученици не смеју напуштати своју учионицу, те да уколико то ипак морају учинити затраже дозволу од наставника-својевољно напуштање учионице није дозвољено.

 

ОСТАЛА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

1.поштовање одлуке о општој забрани пушења у школи и школском дворишту;

2.у школу не уносе алкохол, разне врсте психоактивних супстанци, пиротехничких средстава, разне врсте оружја и оруђа;

3.не смеју изазивати свађе, сукобе и туче нити учествовати у њима;

4.морају се понашати пристојно према свим наставницима и осталим запосленим у школи поштовати личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

5.поштују распоред звоњења, малих и великих одмора;

6.смеће бацају на места која су за то предвиђена;

7.чувати од оштећења прибор и средства других ученика, запослених и школски инвентар;

8.о свим кваровима и оштећењима школског инвентара обавесте наставника, дежурног наставника или другог запосленог у школи;

9.ученици су дужни да долазе у школу уредни и пристојно одевени

10.ученици не смеју носити дневнике рада нити другу документацију у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РЕДАРА

 

Редар је дужан да:

1.прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад;

2.пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која настане за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући;

3.за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа;

4.по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,пријављује одсутне ученике ради евидентирања;

5.води рачуна о чистоћи и реду у учионици;

6.по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге послове.

7.ако наставник закасни и не дође на час 15 минута од почетка часа, редар обавештава о томе директора, помоћника директора, секретара, стручног саарадника или неког од наставника.До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и припремају се за час. Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Редар као и председник одељењске заједнице су обавезни да воде рачуна о дисциплини у таквој ситуацији.

IV Дежурства наставника, ученика

и осталих запослених

Члан 11.

           Дежурство у матичној школи изводе главни дежурни наставник, дежурни наставници, ученици седмог и осмог разреда и помоћно-техничко особље. У издвојеним одељењима школе за дежурство су задужени учитељи.

Распоред и организација дежурстава

Члан 12.

            Дежурство наставника почиње 30 минута пре почета наставе, а завршава се 10 минута после завршетка последњег часа.

Наставници дежурају у приземљу школе, односно испред главног улаза у школу (уколико временске прилике то дозвољавају), на првом и другом спрату и у школској трпезарији, док наставници физичког васпитања дежурају у спортској хали у којој обављају образовно-васпитни рад.

            У издвојеним одељењима школе дежурају учитељи у школи и школском дворишту, односно у простору у коме се налазе ученици.

Распоред дежурстава сачињава помоћник директора за сваки дан, истиче га на огласну таблу школе и уписује у књигу дежурстава.

Обавезе дежурних наставника

Члан 13.

            Дежурни наставници су у обавези да главног дежурног наставника обавештавају о свим променама насталим у простору њиховог дежурства. Сви настали догађаји и промене уписују се у књигу дежурства.

Обавезе дежурних наставника су да воде рачуна о следећем:

-за време великих одмора дежурни наставници морају водити рачуна о томе да се у учионицама налазе само редари;

-да се улаз у школу и учионице одвија у реду без стварања непотребне гужве, гурања и галаме;

-да се у санитарним чворовима ученици не задржавају без разлога;

-да се при издавању и конзумирању оброка у школској трпезарији или другом простору врши благовремена расподела и конзумирање оброка, хигијенском и културном издавању и конзумирању оброка, хигијени ученика, реду и дисциплини за време пријема и конзумирања оброка;

- да уредно води књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи;

- за време дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства.

Дежурство осталих запослених

Члан 14.

            У матичној школи поред наставника и ученика дежура и помоћно-техничко особље како у преподневној тако и у поподневној смени.

            Основни задатак помоћно-техничког особља у дежурству је обезбеђивање да улазна врата у школи за време наставе буду под сталним надзором, помагање дежурним наставницима, у матичној школи дежурство подразумева и евидентирање долазака у школу родитеља и трећих лица, првенствено у поподневној смени.

Распоред дежурстава помоћно-техничког особља одређује секретар у договору са директором школе.

Дежурство ученика

Члан 15.

У матичној школи се организује дежурство ученика седмог и осмог разреда уз претходно прибављену сагласност савета родитеља, родитеља, односно старатеља ученика и уколико стручни органи школе донесу одлуку о томе.

Организација дежурства ученика

Члан 16.

Дежурство ученика организаује се само у првој смени. Дневно дежура шест ученика и то: два ученика у приземљу, два ученика на првом спрату и два ученика на другом спрату. Распоред дежурстава ученика одређује директор или помоћник директора и истиче се на огласној табли у холу школе.

Начин вршења дежурства ученика

Члан 17.

Начин вршења дежурства ученика одређен је на следећи начин:

1.главни дежурни ученик дужан је да дође у школу 30 минута пре почетка наставе, а напушта место дежурства по завршетку шестог часа:

А)место дежурства главног дежурног ученика је просторија која се налази код главног улаза у школу са десне стране;

Б)одговоран је за тачно и правовремено звоњење, дужан је да евидентира сваки улазак у школу од стране родитеља и других непознатих лица и да запише код кога је долазио посетилац;

Б)на дан дежурства ослобођен је наставе.

2.остали дежурни ученици придружују се наставницима и помажу им у дежурству за време одмора:

А)на сваком спрату дежурају по два ученика;

Б)дужни су да пазе на понашање својих другара у учионицама, санитарним чворовима, указаују дежурним наставницима на непримерена насилна понашања појединаца према другим ученицима, наставницима и осталим запосленима;

В)дужни су да пријаве дежурном наставнику свако сазнање о оштећењу или уништавању школске имовине;

Г)остали дежурни ученици нису ослобођени наставе на дан дежурства.

V Одсуствовање ученика са наставе

Члан 18.

Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе до двадана одобрава одељењски старешина. Одсуствовање ученика са наставе у току једне или више недеља, под условом да одсуство није изазвано здравственим стањем ученика, одобрава директор школе на основу писменог захтева родтеља или старатеља ученика.

VI Права, обавезе и одговорност ученика

а) Права ученика

Члан 19.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међу­народним уго­ворима и законом, а школа и сви запослени у њој су дужни да обез­бе­де њихово остваривање, а нарочито право на:

 1. основно образовање и васпитање у складу са законом;
 2. бесплатно и квалитетно основно образовање и васпитање у јавној школи;
 3. дете држављанин Републике Србије има право да основно образовање и васпитање стиче у националној школи;
 4. ученик са сметњама у развоју и инавлидидтетом има право на индивидуални образовни плану складу са законом;
 5. ученик са изузетним способностима има право на индивидуални образовни план који омогућава да се његов развој и напредовање одвија према способностима и интересовањима, у складу са законом;
 6. образовно-васпитни рад на језику и писму националне мањине у складу са законом;
 7. образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења, у скалду са законом;
 8. организовање образовно-васпитног рада у одељењу и групама, а по потреби и индивидуално;
 9. редовну, допунску, додатну, припремну наставу, додатну подршку у образовању и васпитању, у складу са законом;
 10. образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз сагласност Министарства;
 11. наставу код куће и на даљину, у складу са законом;
 12. учешће у програму школског спорта;
 13. учешће у програму заштитте од насиља, злостављања и занемаривања и програму превенције других облика ризичног понашања;
 14. учешће у слободним активностима у различитим областима, у складу са законом;
 15. учешће у прогарму професионалне оријентације ученика седмог и осмог разреда;
 16. различите видове здравствене и социјалне заштите у складу са законом;
 17. учешће у дечјим и ученичким организацијама, у складу са законом;
 18. учешће у раду ученичке задруге у складу са законом;
 19. организовање ученика седмог и осмог разреда у ученички парламент;
 20. превоз и исхрану у складу са законом;
 21. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева прписаних Законом;
 22. уважавање личности;
 23. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 24. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 25. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 26. информацијe о његовим правима и обавезама;
 27. учествовање у раду органа школе у складу са Законом и посебним законом;
 28. слободу удрживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 29. подношење приговора и жалбе на оцену и остваривање других права по основу образовања;
 30. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 21. до 29. овог члана, односно члана 103. став 1. тачке 1. до 9. Закона нису остварена.

б) Обавезе ученика

Члан 20.

Ученик у остваривању својих права не сме да угрожава друге у ос­тва­ривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2. поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;

3. савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних    

   школским програмом, прати сопствени напредак и о томе извештава наставнике и

   родитеље, односно старатеље;

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика

   преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и

   животну средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике;

8. се стара о личној уредности и пристојном изгледу;

9. доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима;

10.се не понаша недолично према наставницима и другим радницима школе,

     ученицима и родитељима ученика у школи и ван ње;

11.уредно и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама,

     порукама одељењског старешине и других наставника;

12. извршава послове које му даје одељењски старешина, наставници и органи школе;

13. учествује у националном испитивању.

в) Одговорност ученика

Члан 21.

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељенског старешине, стручне службе, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену Стаутом и Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика основне школе, за тежу повреду обавезе, ако је та повредау време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране, у складу са Законом.

Односи међу ученицима

Члан 22.

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине,стручне службеили дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава стручна служба школе у сарадњи са одељењским старешином и предметним наставником.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона, Статута школе и Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика основне школе.

Члан 23.

Старији и физички јачи ученици треба да се односе према млађим, слабијим, болешљивим и ученицима - деци без родитељског старања на начин да им помогну да ублаже њихово такво стање.

Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду

Члан 24.

Ученик, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе:

- да се пре почетка рада у кабинету за техничко образовање и кабинетима за хемију, физику и биологију као и другим местима где може доћи до повреде, упозна са евентуалним опасностима које могу да настану неправилним руковањем или на други начин, од стране предметног наставника или другог запосленог;

- да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, наменски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању;

- да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђења свог и живота и здравља и других ученика и запослених;

- да преко свог родитеља, односно старатеља пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других;

- да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених.

Учешће ученика и запослених у противпожарној заштити

Члан 25.

Ради очувања живота ученика и запослених и очувања имовине школе, запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине.

Члан 26.

Школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација спроводи едукацију ученика и запослених из области противпожарне заштите.

Члан 27.

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, као што су:

- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мераза заштиту од пожара;

- најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.

VII Забрана пушења, уношења експлозивног материјала

и опасних предмета

Члан 28.

Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност, као и у школском дворишту.

Члан 29.

Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, хладног и ватреног оружјаи других опасних предмета.

VIII Обезбеђење имовине школе

Члан 30.

Инвентарски предмети, наставна средства, учила, опремане смеју се износити из школе без одобрења директора или другог овлашћеног радника (секретара или помоћника директора).

Члан 31.

Запослени у кухињи дужни су да носе радну одећу за време обављања својих послова.

Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга школе дозвољено је само ради прања.

Члан 32.

По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, вредносни папири, као и осталаповерљива документаморају бити закључани и обезбеђени. Новац мора бити закључан и обезбеђен на место за то посебно намењеном.

Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о ученицима и запосленима.

По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и школска зграда, обавезно се закључавају. Приликом закључавања школске зграде укључује се аларам, капије се затварају.

IX Односи између административниг особља и ученика

Члан 33.

Евентуални спорови између административног особља и ученика пријављују се директору, односно помоћнику директора школе, који предузима неопходне мере ради окончања спора.

Дисциплински поступак покреће се уколико постоји правни основ (у Закону, општем акту школе) за покретање таквог поступка, како против ученика тако и против запосленог.

Члан 34.

Обавештења ученицима школе дају се преко школске разгласне станице, по правилу, за време одмора или на други погодан начин, као што су обавештења преко огласне табле, а могу се објављивати и на интернет старници школе.

Средства оглашавања може користитии ученички парламент, уз претходни договор са директором школе.

Радно време библиотеке и администрације

Члан 35.

Библиотека школе ради са ученицима сваког радног дана у времену од 8до 14:00часова., док канцеларије администарције раде од 7 до 14:00 часова.

X Пријем и кретање странаца и других лица у школи

Члан 36.

Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа.

Члан 37.

Страни држављанин не може ући у зграду школе пре него што буде пријављен директору школе.

Члан 38.

Директор школе или лице које он одреди, прати страног држављанина у обиласку школе, а ако он остаје дуже одређује запосленог који ће се о њему старати за време доласка и посете школи.

Члан 39.

Директору школе пријављује се свако непријатељско и недозвољено понашање страног држављанина.

Члан 40.

За време боравка у школи страни држављанин је дужан да се придржава закона, других прописа и одлука школе, а посебно оних прописа који се односе на чување државне, пословне, службене или професионалне тајне.

Члан 41.

Грађанина и представника организација који долазе у школу по личном или службеном послу дежурни запослени упућује и уколико је потребно одводи у одговарајућу службу школе.

Члан 42.

Ван радног времена у школу се може улазити само уз претходну најаву директору, секретару или помоћнику директора.

Члан 43.

Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама школе у врме када школа не ради, осим ако ако је запослени дошао ради обављања одређеног посла, по претходном налогу, односно одобрењу директора школе.

Члан 44.

Групне посете лица која нису запослени или ученици школе, дозвољене су само по одобрењу директора школе.

Члан 45.

Ако Ученички парламент школе планирада организује неку активност после наставе или у време када школа не ради, треба да се обрати директору школе, ради добијања сагласности, као и секретару са којим треба да договори предузимање свих неопходних радњи (обавештавање полицијске станице, организација рада помоћно-техничког особља...).

XI Правила понашања наставника

и осталих запослених у школи

Члан 46.

Наставник је дужанда:

 1. долази у школу најкасније 15 минута пре почетка наставе и других облика рада;
 2. одлази на време на часове и не напушта час пре оглашавања школског звона;
 3. на време обавести о свом изостајању директора школе, помоћника директораили секретара ради благовременог организовања замене;
 4. не користи за време одржавања наставе и других облика рада мобилни телефон и друга техничка средства,само у службене сврхе користи опрему и инвентар школе,
 5. прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона;
 6. долази на наставу прикладно одевен и својим изгледом васпитно делује на ученике;
 7. поштује распоред дежурства који одреди помоћник директора.

Сви запослени дужни су:

 1. да долазе на време на посао;
 2. не напуштају посао у радно време или одлазе с посла пре истетека радног времена без обзира на разлог, уколико о томе нису претходно обавестили директора, секретара или помоћника директора;
 3. да на посао долазе уредни и пристојно одевени;
 4. да се са поштовањем опходе према дргим запосленим, ученицима, родитељима, трећим лицима;
 5. да запосленима, родитељима, трећим лицима у оквиру делокруга свог рада пружају помоћ у остваривању њихових права.

Члан 47.

Свим запосленим у школи забрањено је да:

 1. носеоружје у школи и кругу школе;
 2. самовољно решавајумеђусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 3. долазеу школу у припитом или пијаном стању, уносеу школу ради употребе алкохол и друга опојна средства којасмањују радну способност;
 4. незаконито располажусредствима школе, школским простором, опремом и имовином школе;
 5. износе алат и све врсте средстава за рад, осим по одобрењу директора, потписивањем реверса, уз преузимање одгворности за све штете и евентуалне кварове који настану за време док се налазе у поседу запосленог.

Члан 48.

Правила понашања и дужности одељењскогстарешине одређена су Статутом и Годишњим планом рада школе.

Правила понашања и дужности стручних сарадника у школи одређена су Годишњим планом рада школе.

Члан 49.

Дужности запосленихна помоћно-техничким пословима су да:

 1. одржавајучистоћу школских просторија идворишта;
 2. помажудежурном наставнику у раду;
 3. дежурајупрема утврђеном распореду и сменама и не удаљавајусе са радног места без дозволе секретара школе;
 4. обављајусвоје послове у оквиру радног места;
 5. у сарадњи са дежурним наставником предузимајумере ради одржавања реда и мира у школи, безбедности ученика, запослених и имовине школе;
 6. свакодневно прегледају учионице и остале просторије у школи;
 7. утврђујустање објекта и опреме и о томе обавештавају директора исекретара школе;
 8. предузимајусве мере да се по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, проверавајуводоводне, грејне и друге инсталације.

XII Правила понашања родитеља,

односно старатеља ученика и трећих лица

Члан 50.

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

  1. пратипонашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе;
  2. сарађује са одељењским старешином;
  3. поштује налоге и предлоге дежурног наставника као и да се пријаве дежурном ученику;
  4. сарађује са предметним наставницима;
  5. редовно присуствује родитељским састанцима;
  6. пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;
  7. доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој;
  8. испоштује обавезе преузете потписивањем сагласности за реализацију наставних и ваннаставних активности;
  9. родитељи који су чланови савета родитеља дужни су да редовно присуствују седницама савета и да активно учествују у његовом раду;
  10. када долази по своје дете у школу не улази у школску зграду пре звона за  

крај наставе;

  1. уколико из одређених разлога мора да уђе у зграду школе пре звона дужан је

да се пријави дежурном коме ће дати информације о томе код кога иде, али не сме ићи до учионице док не звони;

  1. родитељи не смеју чекати своју децу испред учионица;
  2. сва лица која долазе у школу дужна су да се пријаве дежурном коме ће оставити своје личне податке и навести код кога одлазе.

Члан 51.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без обавештавања и сагласности његовог родитеља, односно старатеља о томе.

Уколико родитељ, односно старатељ ученика не измири благовремено своја дуговања према школи, школа ће своја потраживања према родитељу, односно старатељу ученика оствариавти судским путем.

XIII Прелазне и завршне одредбе

Члан 52.

За спровођење ових правила одговоран је директор школе.

Члан 53.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

                                                                                                                                    Члан 54.

Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила понашања у Основној школи „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту усвојена на седници Школског одбора од 1.03.2010. године, заведена под бројем 428 од 10.03.2010. године.

Председник Школског одбора

__________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Небојша Милићев 

Правила понашања Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште истакнута су на огласну таблу школе дана 26.12.2013. године, ступила су на снагу дана 3.01.2014. године.


 

 

Где се налазимо

kontaktmand

 

 

ОШ "Иво Лола Рибар" 

12220 Велико Градиште

Бошка Вребалова 1а

Контактирајте нас

kontakt2-300x205

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com

           osilrss@gmail.com

           sekretar.osilr@gmail.com

tel/fax:

012/7662-132 - директор, секретар

012/7662-512 - рачуноводство, стручна служба


Copyright © 2018 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Veliko Gradište Rights Reserved.